Polityka ochrony prywatności KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S. A.

Ostatnia data aktualizacji: 24 maj 2018 r.

Wstęp

 1. KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S. A. (dalej: KZA) z siedzibą w Lubinie, dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe osób fizycznych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 2. Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych osób fizycznych przez KZA. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez KZA, sposób wykorzystania tych danych, prawa osób fizycznych, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez KZA środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach teleinformatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez KZA
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego KZA świadczy usługi lub dostarcza produkty.

II. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KZA z siedzibą w Lublinie (20-418), ul. Pochyła 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028403, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, NIP 9462187196, REGON 431093321.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 1. KZA, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł.
 2. KZA, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy.
 3. KZA uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:

  • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
  • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
  • potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON, PESEL);
  • potrzebnych w procesie rekrutacji (takich jak: informacje kontaktowe, przebieg zatrudnienia, kwalifikacje, badania lekarskie, PESEL, telefon itd.);

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. KZA zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. KZA dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych które gromadzi.
 3. KZA zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. KZA przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. KZA podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. KZA oświadcza, że:
  • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada: KZA, jej pisemnie upoważnieni pracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez KZA.
 2. KZA prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. KZA oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Gromadzone przez KZA dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

  • świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez KZA;
  • szacowanie ryzyka i udoskonalanie działalności KZA (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych usług);
  • oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w KZA;
  • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu KZA;
  • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami KZA.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. KZA nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo zawartych umów.
 2. KZA może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, KZA wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu KZA.

VI. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez KZA danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż KZA jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie w formie tradycyjnej lub e-mail na adres KZA. W takich sytuacjach KZA dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.
 4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od KZA zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@kza.pl lub tradycyjnie na adres KZA ul. Pochyła 9; 20-418 Lublin.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

 1. KZA, jej dostawcy usług gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej kza.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 2. Korzystanie ze strony internetowej kza.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania lub założenia konta.
 3. W celu monitorowania strony internetowej kza.pl KZA może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowej kza.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od KZA. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie kza.pl, a które nie są własnością KZA ani nie podlegają jej kontroli, KZA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach KZA dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w KZA.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

IX. Kontakt
Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z KZA (iod@kza.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób KZA wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.